Werkwijze

Bij lessenseries is het leerplan het basisdocument. In dit plan zijn alle belangrijke (inhoudelijke) zaken vastgelegd die te maken hebben met de samenwerking, de aandachtspunten en de leerroute waarlangs het kunstonderwijs wordt vormgegeven. Het leerplan is een document dat gedurende het traject bijgesteld kan worden.   

De visie van de school en de visie van KOO op kunstonderwijs dienen als startpunt. Bij het bepalen van de inhoud van het lesprogramma wordt eerst gekeken naar de belevingswereld van de leerlingen, de gewenste leerdoelen en bijzondere aandachtspunten. Vervolgens wordt de passende vormtaal en/of kunstdiscipline gekozen en wordt de gewenste leerroute bepaald. Deze kan monodisciplinair, multidisciplinair of interdisciplinair van aard zijn. De lessen kunnen zich namelijk richten op één specifieke discipline (monodisciplinair), op meerdere disciplines (multidisciplinair) of op het samenspel tussen verschillende disciplines (interdisciplinair). KOO kijkt samen met de school of het wenselijk is extra opties ter oriëntatie, verrijking of verdieping toe te voegen aan het lesprogramma.  

KOO heeft regelmatig contact met de contactpersoon op school om de stand van zaken en eventueel gewenste bijstellingen in het lesprogramma te bespreken. KOO vindt het wenselijk de vakdocent(en) bij deze gesprekken te betrekken. Daarnaast legt een projectleider vanuit KOO één of meerdere lesbezoeken af. Deze dienen ter ondersteuning van de kunstvakdocent. 

Benieuwd wat we voor jouw school kunnen betekenen?

Logo KOO

KOO

Mijn KOO